News

Bakalársky program slovakistické štúdiá - termín podania prihlášky: 28. 2. 2020

 
Picture of Veronika Svoradová
Bakalársky program slovakistické štúdiá - termín podania prihlášky: 28. 2. 2020
by Veronika Svoradová - Thursday, 9 January 2020, 12:35 PM
 

Študijný program slovakistické štúdiá je určený pre zahraničných uchádzačov, krajanov a záujemcov o štúdium slovenského jazyka a slovenských kultúrnych a vlastivedných reálií na úrovni bakalára. Študent si prehlbuje jednak svoje praktické komunikačné zručnosti, jednak v lingvisticky orientovaných kurzoch získava znalosti z oblasti opisu, vývinu a fungovania slovenského jazyka v praxi. Zároveň získava prehľad z dejín slovenskej literatúry s dôrazom na slovenskú literatúru 20. storočia a súčasnú slovenskú literatúru, najmä formou interpretácie literárneho textu. Kurzy  slovenských dejín ponúkajú prehľad o významných historických obdobiach, udalostiach a osobnostiach, ktoré formovali národnú identitu a historické vedomie Slovákov. V rámci jednotlivých kurzov programu si študent buduje a systemizuje  súbor kultúrnych a vlastivedných reálií Slovenska s dôrazom na  interkulrúrny kontext, rozvíjanie interlingválnej a interkultúrnej komunikácie.

Viac informácií:  https://fphil.uniba.sk/slovakisticke-studia/

Termín podania prihlášky: 28. február 2020


132 words